Compromís ètic

COMPROMÍS

CUSINS, S.L. (en endavant, l'”Entitat”) té el més alt compromís i voluntat de comportament en la lluita enfront de l’assetjament i amb la consecució d’una igualtat de tracte efectiva entre homes i dones. En aquest sentit, l’ Entitat ha implantat procediments i protocols d’ actuació per assegurar el degut compliment normatiu i seguiment dels referenciats compromisos.

Per a això, es requereix d’ una participació de totes les persones integrants de l’ Entitat així com de totes les persones, ja siguin físiques o jurídiques, que es relacionen amb les nostres activitats i operacions.

Per això l’ Entitat ha implementat un Protocol contra l’Assetjament.

EQUIP RESPONSABLE

Amb l’objectiu de dotar d’eficàcia tot l’anterior, l’Entitat ha designat un responsable per assegurar el degut seguiment del nostre compromís i compliment del marc normatiu que ens és d’aplicació, així com per donar suport a totes les persones i entitats afectades i/o implicades en el seu compliment. Podrà adreçar-se al responsable a través de les dades de contacte que detallem a continuació: pilarcusins@cusins.es

SISTEMA INTERN D’ INFORMACIÓ

Així mateix, com a garantia de rigor i adequada aplicació del nostre compromís de protecció i prevenció s’ ha habilitat un Sistema Intern d’ Informació, gestionats per un expert extern, el qual contempla totes les garanties i requisits de control, gestió, registre i protecció dels afectats que el marc normatiu estableix per a aquest tipus de sistemes. L’ objectiu d’ aquest Sistema és que qualsevol persona pugui notificar possibles accions o conductes contràries al nostre referit compromís així com al degut seguiment del marc normatiu que ens és d’ aplicació.

Per realitzar una comunicació relativa a un incompliment de protocol o normativa que ens és d’ aplicació, pot accedir al Canal a través del següent enllaç: www.corporate-line.com/cnormativo-cusins

AGRAÏMENT I SUPORT

Agraïm la col·laboració i suport de totes les persones implicades en el nostre compromís com a mecanisme perquè la nostra Entitat sigui part activa i contribueixi al compliment i a l’actuació ètica i responsable a través de les seves activitats i operacions. Els animem i demanem que, davant qualsevol necessitat de suport o guia d’actuació, contactin amb el nostre responsable.